Veel gestelde vragen

1. Is mijn gift in de vorm van een donatie aftrekbaar van de belastingen?

Hart voor Bos heeft de ANBI (Algemeen nut beogende instelling) status gekregen van de belastingdienst. Giften aan instellingen met die status zijn aftrekbaar van de belastingen. Donaties zijn giften. De giften moeten wel boven een bepaald drempelbedrag komen. Voor meer informatie over eventuele belastingvoordelen verwijzen we u naar de website van de belastingdienst.

2. Ik heb een donatie gedaan en op de webstie zie ik waar de donatie terecht is gekomen. Ben ik nu eigenaar van dit stuk bos?

Nee, de donateur of de begunstige worden geen eigenaar van het bos en heeft ook geen rechten op het stuk bos. Stichting Hart voor Bos is eigenaar van de reeds aangekochte bossen. Heeft u echter interesse om mede eigenaar te worden? Wellicht is een participatie iets voor u.

3. Ik heb een donatie gedaan en op de webstie zie ik waar de donatie terecht is gekomen, is de lokatie nu definitef?

Nee, Hart voor Bos heeft als doel 50m2 bos te berschermen voor elke 25 euro aan donaties. U kunt inzien welk stuk bos gereserveerd wordt aan de hand van uw donatie. De kaart wordt bij bijgewerkt op de eerste van de maand. Als Hart voor Bos voldoende financiering heeft gevonden zal de stichting het stuk bos aankopen. Als de aankoop niet lukt zal Hart voor Bos op zoek gaan naar een ander gelijkwaardig stuk bos in dezelfde regio. Hier geldt ook dat wij ten minste 50m2 bos beschermen voor elke 25 euro aan (reeds gedane) donaties. Op deze manier garanderen wij dat uw donatie goed terrecht komt. Wij raden u aan om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Op deze manier kunt u uw donatie blijven volgen.

4. Is mijn bijdrage in de vorm van een participatie aftrekbaar van de belastingen?

Hart voor Bos heeft de ANBI (Algemeen nut beogende instelling) status gekregen van de belastingdienst. Giften aan instellingen met die status zijn aftrekbaar van de belastingen. Een participatie is echter geen gift maar een aankoop van eigendom. De kosten van een participatie zijn daarom niet aftrekbaar van de belasting.

5. Wat is het verschil tussen economisch eigendom en juridisch eigendom?

De term economisch eigendom komt niet voor in het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Volgens de wet bestaat alleen juridisch eigendom. Om juridisch eigenaar te worden van onroerend goed is een notariële akte vereist en dient het goed te worden ingeschreven in het openbare register (het kadaster). Economisch eigendom kan niet worden ingeschreven in het kadaster.


Gebaseerd op bron:
https://www.amsadvocaten.nl/blog/verbintenissenrecht/economische-eigendom-bestaat-niet/amp/">
(geraadpleegd op 2 mei 2019)

6. Wat is economisch eigendom?

Het economische eigendom is een verbintenisrechtelijke aanspraak tegenover de juridisch eigenaar. Als gesproken wordt over economisch eigendom duidt het op het bestaan van afspraken die rechten en plichten scheppen tussen de juridische eigenaar en de economische eigenaar. De rechten en plichten worden vastgelegd in een contract dat zonder tussenkomst van een notaris kan worden gesloten tussen de juridische en economische eigenaar. Het contract mag wel bij de notaris worden vastgelegd.

7. Waarvoor dient economisch eigendom?

Tot in de jaren '90 was het heel gebruikelijk dat vastgoed een andere economische eigenaar had dan de juridische eigenaar. Dat gebeurde vaak om overdrachtsbelasting te besparen. Sinds 1995 is ook economische eigendomsoverdracht onderworpen aan heffing van overdrachtsbelasting dus wordt economisch eigendom hier niet meer voor gebruikt..

Toch wordt nog regelmatig gebruik gemaakt van economisch eigenaarschap. In de meeste gevallen om de procedure van overdracht van het (juridische) eigendom vast te leggen. In het economisch eigendom contract worden de rechten (bv het gebruik) en plichten (bv de betaling) vastgelegd die gelden in die overgangsperiode.

In de meeste gevallen zal economisch eigenaarschap op termijn leiden tot overdracht van het juridische eigendom. Dit is bij de participaties van Hart voor Bos echter niet het geval omdat dit strijdig kan zijn met het doel van natuurbehoud. Dit is daarom nadrukkelijk opgenomen in het participatie contract.

Gebaseerd op bron:
https://www.amsadvocaten.nl/blog/verbintenissenrecht/economische-eigendom-bestaat-niet/amp/
(geraadpleegd op 1 mei 2019)

8. Waarom werkt Hart voor Bos met economisch eigendom?

Hart voor bos wil graag enthousiasme voor natuurbescherming verspreiden. Door de mogelijkheid te bieden aan mensen om mede eigenaar te worden, kan ze langdurige binding creëren met de participanten. Ze verwacht dat participanten zich hierdoor meer betrokken voelen bij de stichting en natuurbescherming in het algemeen dan in het geval van een eenmalige donatie. Verder biedt het economisch eigenaarschap diverse voordelen, zie ook de vraag 10 op deze pagina.

9. Wat zijn de voordelen van economisch eigendom voor participanten?

Het belangrijkste voordeel voor de participant is dat participaties hun waarde (aankoopbedrag) behouden en aan de stichting kunnen worden terug verkocht. Hierbij geldt de voorwaarde dat er een nieuwe participant beschikbaar is. Zodra die zich bij de stichting meldt, zal de door de terugtredende participant aangeboden participatie, met voorrang worden uitgegeven zodat zo snel mogelijk tot uitbetaling kan worden over gegaan.

Een ander voordeel is dat het een efficiëntere optie is dan doneren of adopteren. Met een participatie wordt per ingelegde euro meer dan 5m2 bos beschermd terwijl bij een donatie of adoptatie per euro 2m2 wordt beschermd. Een participatie start echter vanaf een oppervlak van 2400 m2, je kunt dus geen eigenaar worden van een klein stukje bos.

Tot slot is het natuurlijk ook gewoon leuk om eigenaar te zijn van een stuk oerbos en kun je het bos je eigen naam geven of het vernoemen (bv in geval van een geschenk of herdenking).

10. Wat staat er in het economisch eigendomscontract van een Participatie?

Hart voor Bos heeft met haar statuten zichzelf tot doel gesteld om natuur te beschermen en natuurlijk niet om stukken grond door te verkopen. Daarom heeft Hart voor Bos in het participatie contract opgenomen dat de stichting voor de eeuwigheid juridisch eigenaar blijft (er zal dus nooit juridische overdracht plaatsvinden) en de participant het economisch eigendom verwerft en behoud. Ook is in het contract opgenomen dat de participant geen beslis- en gebruikrecht heeft.

In feite heeft de participant dus weinig rechten. Dat kan ongunstig ogen maar het doel van beide partijen is om het gebied te behouden als natuur. Beslissingen en gebruik die daarmee strijdig zijn, zijn daarom in geen van beide partijen haar belang.

De participant kan van Hart voor Bos verwachten dat zij in haar handelen het belang van de natuur voorop stelt. De stichting zal zich in zetten om het gebied te beheren en beschermen. De doelen van de stichting zijn in haar statuten beschreven en bij de notaris vastgelegd. De manier waarop de stichting haar doelen nastreeft zijn verwoord in haar beleidsplan, deze is terug te vinden op de website.

11. Wat doet hart voor Bos om illegale houtkap te voorkomen?

Het beschermen van bos tegen illegale activiteiten als stroperij en houtkap is lastig, zeker als gebieden groot zijn en als er veel armoede in het land voorkomt. Hart voor Bos heeft een optie tot koop voor een eerste gebied in een redelijk veilige omgeving. Het ligt in een community die voor ca. 50% uit Colombianen en 50% uit expats bestaat waarvan sommigen er al 18 en 20 jaar zitten. Die community heeft reeds een duurzame houding, enkele community leden zetten zich al in voor de natuur. Zo doen enkele bewoners aan herplant van zeldzame soorten en er is bv een bioreservaat met inheemse soorten dieren en planten gerund door een gepensioneerde bioloog. Hart voor Bos zal een inschatting maken per gebied welke controle er nodig is. Beheer gaan we doen met lokale bewoners mede omdat die dan ook een persoonlijk belang krijgen bij het behoud van die gebieden. Andere redenen zijn dat het praktisch is en we tegelijk de gedachte van behoud van natuur versterken. Verder melden we onze gebieden aan bij Global Forest Watch (GFW) en bij de World Database of Protected Area's (WDPA). GFW monitort met satellieten de bebossingsgraad en kan automatisch waarschuwingen genereren als er in de gebieden bos verdwijnt. Mocht het gevaar van illegale kap groot zijn dan gaan we contacten leggen met andere stichtingen en natuurorganisaties. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaars middelen en netwerk gebruiken. Omdat de gronden in bezit zijn van de stichting bestaat het risico echter niet dat bij de komst van een nieuwe regering de beschermde status wordt ingetrokken zoals recentelijk is gebeurd in Bolivia en Brazilie. Dat maakt dat de natuurgebieden in bezit van Hart voor Bos misschien nog wel beter beschermd dan nationale parken. De geschiedenis leert echter dat zelfs eigendom van een rechtspersoon (privaat of bijvoorbeeld onze stichting) niet altijd gerespecteerd wordt door het bestuur van een land. Garanties zijn gewoon niet te geven.

12. Hoe voorkom je dat de beschermde gebieden verspreid/ geïsoleerd komen te liggen?

Hart voor Bos gaat in 2019 een aankoopbeleid voor nieuwe gebieden uitwerken. Daarbij betrekken we zaken als:
- natuurwaarde
- bedreigingsniveau voor de natuur
- ligging tov bestaande natuurgebieden
- verbindingszones tussen gebieden
- herstel kansen (voormalige landbouwgronden)
- kosten
Versnippering is niet helemaal uit te sluiten want Hart voor Bos heeft geen invloed op autonome ontwikkelingen en kan alleen aankopen wat te koop is en als er voldoende middelen beschikbaar zijn. Middels het aankoopbeleid wordt wel rekening gehouden met de risico's op versnippering.

13. Hoe kan ik mijn eigen actie starten voor stichting Hart voor Bos?

Als je zelf een actie wilt starten voor bijvoorbeeld een evenement of een bijzondere gebeurtenis kun je contact opnemen met onze administratie via info@hartvoorbos.org

Wij kunnen een eigen webpagina voor je aanmaken zodat je makkelijk kan inzamelen en een gastenboek kan aanleggen.

14. Worden participanten geinformeerd over veranderingen, bijzonderheden of bedreigingen in het gebied?

Ja, Hart voor Bos informeert participanten over ontwkkelingen, bijzonderheden of bedreigingen via haar nieuwsbrief, nieuws items op de website en/of directe communicatie via email naar de participanten. Bij belangrijke keuzes over natuurbescherming of bijvoorbeeld de aankoop van nieuwe gebieden zullen participanten ook gevraagd worden hun mening te geven omdat Hart voor Bos dit belangrijk vind. Echter is hart vor bos juridisch eigenaar en heeft de participant geen belis en gebruiksrecht, zie ook vraag 10

15. Kan ik de bossen van Hart voor Bos bezoeken?

Ja, Hart voor Bos hecht grote waarden aan de betrokkenheid van participanten en donateurs. Het bezoeken van de bossen zal in de meeste gevallen mogelijk zijn in goed overleg met het bestuur. Het transport en verblijf is altijd volledig op eigen kosten en het verblijf op eigen risico.